Garantijas kartes veidlapa

*Sūdzības bez garantijas kartes un numura zīmes netiks pieņemtas. Garantijas kartei jābūt salasāmai. Garantijas pieteikums kuram trūkst izstrādājuma sērijas numura vai ir nesalasāma, netiek pieņemta.